Regulamin

Adres

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

II


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz showroom.digital, a także zasady działania Serwisu oraz świadczenia usług przez showroom.digital, w szczególności zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu, uprawnienia Użytkownika do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od zawartej z showroom.digital umowy.

 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.showroom.digital prowadzony jest przez THE TRIBE Łukasz Pączkowski z siedzibą w Białym Borze, Brzeźnickiego 18, 78-425 Biały Bór, z punktem przyjmowania klientów przy w Warszawie, ul. Cieszkowskiego 2/6, 01-636 Warszawa. NIP: 5252743364;

 3. showroom.digital za pośrednictwem Serwisu świadczy usługę wypożyczenia
odzieży i akcesoriów odzieżowych (Rzeczy) oraz inne wskazane w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną. Umowa wypożyczenia Rzeczy zawierana w ramach Serwisu jest umową najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.).

 4. Zawarcie umowy wypożyczenia Rzeczy nie powoduje przeniesienia przez showroom.digital na rzecz Użytkownika własności Rzeczy, a jedynie ustanawia prawo do korzystania z Rzeczy przez określony czas na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. showroom.digital pozostaje wyłącznym właścicielem będących przedmiotem wypożyczenia Rzeczy.

 5. Użytkownicy mogą skontaktować się z showroom.digital zgodnie z niżej podanymi danymi:
e-mail: info@shoowroom.digital tel.:
lub listownie:
showroom.digital
ul. Cieszkowskiego 2/6, 01-636 Warszawa Polska

 6. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących showroom.digital lub podmiotom trzecim związanych z działalnością Serwisu oraz oferowanymi Rzeczami. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zmierzających do uzyskania w ramach Serwisu dostępu do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności poprzez naruszenie zabezpieczeń.

 7. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu odnoszące się do Rzeczy nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez showroom.digital.

 8. showroom.digital nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.

 9. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówień, zapewnienia ciągłego dostępu do historii dokonanych transakcji, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz, po wyrażeniu odrębnych zgód, w celu: przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a - c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Okres przetwarzania bez ograniczeń czasowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator (w tym wypadku showroom.digital) może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, podmiotom umożliwiającym realizację Zamówień dokonanych przez Użytkownika - w tym wypadku Dostawcy oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania - tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez showroom.digital narusza przepisy prawa, wówczas może wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w zakresie kontroli przetwarzania danych.
Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są do uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

III


WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon) i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonania Rejestracji, a także składania Zamówień w ramach Serwisu, konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów w świetle obowiązującego prawa oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Ze względu na określoną funkcję Serwisu oraz przeznaczenia wypożyczanych Rzeczy, każda próba dokonania Rejestracji Konta jest weryfikowana przez showroom.digital. Tylko pozytywne przejście weryfikacji zapewnia pełny dostęp do funkcji Serwisu, co za tym idzie, umożliwia wypożyczanie Rzeczy.


IV

REJESTRACJA KONTA

 1. Do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu konieczne jest utworzenie przez Użytkownika Konta.

 2. Konto jest tworzone po przeprowadzeniu przez Użytkownika poprawnego procesu Rejestracji Konta w Serwisie. W ramach Konta gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o Użytkowniku dotyczące czynności podejmowanych przez Niego w Serwisie, w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

 3. Świadczenie usługi prowadzenia Konta przez showroom.digital jest nieodpłatne i bezterminowe.

 4. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu, postępując według komunikatów wyświetlanych podczas procesu Rejestracji.

 5. W procesie Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Ze względu na określoną funkcję Serwisu oraz przeznaczenia wypożyczanych Rzeczy, każda próba dokonania Rejestracji Konta jest weryfikowana przez showroom.digital. Tylko pozytywne przejście weryfikacji zapewnia pełny dostęp do funkcji Serwisu, co za tym idzie umożliwia wypożyczanie Rzeczy.

 7. Po dokonaniu Rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje od showroom.digital wiadomość mailową z informacją o utworzeniu Konta.

 8. Użytkownik loguje się do Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
za pomocą Loginu i hasła, podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.

 9. Hasło może zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu na Konto.

 10. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony hasła i Loginu przed ich pozyskaniem lub wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim. W celu zapobiegania uzyskania Loginu i hasła przez osoby nieupoważnione, Użytkownik każdorazowo po zakończeniu korzystania z Serwisu, powinien wylogować się z Konta.

 11. Utworzenie Konta oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a showroom.digital umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenia Konta.

 12. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu do showroom.digital w drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Dziale II Regulaminu. Niezwłocznie po dotarciu oświadczenia o wypowiedzeniu do showroom.digital, Konto zostanie usunięte. Użytkownik może również usunąć Konto samodzielnie, po zalogowaniu na Konto, poprzez wybór odpowiednich zakładek w panelu Konta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta.

 13. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych Konta w celu zapewnienia ich poprawności.

 14. showroom.digital jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienia zawartej umowy wypożyczenia Rzeczy, prawa osób trzecich lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie. W sytuacjach opisanych w zdaniu powyżej, showroom.digital może zamiast wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta dokonać czasowej blokady korzystanie przez Użytkownika z Konta.
 15. showroom.digital może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta na adres poczty elektronicznej Użytkownika aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.

 17. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

V

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 1. Zamówienia są realizowane przez showroom.digital na terytorium miasta Warszawa. W przypadku konieczności realizacji Zamówienia poza terytorium w innym miejscu niż wyżej wskazane należy kontaktować się drogą e-mailową na adres info@shoowroom.digital. Każde Zamówienie realizowane poza terytorium miasta Warszawa będzie rozpatrywane indywidualnie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Zamówienia, Użytkownik otrzyma informacje dotyczące indywidualnych zasad niezbędnych do zrealizowania Zamówienia.

 2. W celu wypożyczenia Rzeczy Użytkownik składa Zamówienie poprzez stronę internetową Serwisu. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie.

 3. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Rzeczy z dostępnej na stronie internetowej Serwisu oferty poprzez „dodanie” jej do wirtualnego koszyka. Następnie Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.

 5. Użytkownik składając Zamówienie, jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. showroom.digital nie odpowiada za nieprawidłową realizację Zamówienia (w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy) wynikającą z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 6. W wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej showroom.digital potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, pomiędzy Użytkownikiem i showroom.digital zostaje zawarta umowa najmu Rzeczy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz od showroom.digital na określony czas.

 7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od showroom.digital wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W tym celu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić showroom.digital o rezygnacji z Zamówienia lub anulować Zamówienie w ramach swojego konta na showroom.digital.

 8. showroom.digital przystępuje do realizacji po wysłaniu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 9. Zamówienia, które zostały przyjęte do realizacji do godziny 12:00 danego dnia roboczego realizowane są w tym samym dniu. Zamówienia złożone w piątki po godzinie 13:00 realizowane są w pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie i niedzieli. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako przekazanie skompletowanego Zamówienia Dostawcy w celu doręczenia Użytkownikowi na podany przez Niego adres dostawy.

 10. Okres wypożyczenia Rzeczy wynosi 2 albo 4 dni kalendarzowych, przy czym pierwszym dniem wypożyczenia jest dzień doręczenia Rzeczy na podany przez Użytkownika adres dostawy.

 11. Użytkownik dokonuje zwrotu wypożyczonej Rzeczy w ostatnim dniu wypożyczenia. W sytuacji, gdy ostatni dzień wypożyczenia Rzeczy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot Rzeczy powinien nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

 12. Przedłużenie okresu wypożyczenia Rzeczy wymaga uzyskania akceptacji showroom.digital.

 13. Nieodebranie przez Użytkownika Rzeczy w umówionym terminie, pomimo prawidłowej dostawy zgodnie z Zamówieniem, powoduje anulowanie danego zamówienia.

 14. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w terminach wskazanych w punkcie 10 powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez przesłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo:
  1. wybrać inny termin wypożyczenia tej samej Rzeczy, pod warunkiem dostępności Rzeczy w nowo wybranym terminie;

  2. wybrać inną Rzecz do wypożyczenia, pod warunkiem dostępności Rzeczy w wybranym przez Użytkownika terminie.

  3. całkowicie zrezygnować z wypożyczenia Rzeczy.

 15. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej niedostępności Rzeczy showroom.digital niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia niedostępności Rzeczy, zawiadamia Użytkownika.
 16. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych Rzeczy.
 17. Wypożyczający zobowiązuje się dokonać opisu Rzeczy wykorzystanych na zdjęciach w reprezentowanym przez siebie medium, wraz z ceną, nazwą marki oraz do zamieszczenia adresów sklepów, gdzie wypożyczony produkt jest sprzedawany. Wypożyczający zobowiązuje się do użycia wypożyczonych Rzeczy tylko do realizacji w medium, którego dotyczy zawarta umowa. Wypożyczający zobowiązuje się, że nie użyje produktów do żadnej innej realizacji, niż wynikająca z umowy. Wypożyczający ma świadomość, że wykorzystanie produktów do innych celów, jest złamaniem powyższej umowy i może pociągać za sobą konsekwencje prawne.


VI

DOSTAWA

 1. Wyłącznie dostępną formą dostawy zamówionych przez Użytkownika Rzeczy jest wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich.

 2. Rzecz dostarczana jest na adres dostawy podany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania Rzeczy dostarczonej zgodnie z Zamówieniem.

 4. W przypadku nieodebrania Rzeczy dostarczonej na adres Użytkownika zgodnie z Zamówieniem, w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy przez Dostawcę (jeżeli okoliczności dopuszczają taką możliwość) Użytkownik podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą. W przypadku braku możliwości ustalenia nowego terminu dostarczenia rzeczy przez Dostawcę, Zamówienie zostaje anulowane.

 5. Na czas dostarczenia Rzeczy do Użytkownika składa się czas realizacji Zamówienia przez Serwis (skompletowanie i przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz jego przekazanie Dostawcy) oraz czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę.

 6. Czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od momentu przekazania Zamówienia przez showroom.digital Dostawcy.

 7. showroom.digital nie odpowiada za nieprawidłowości w dostarczeniu Rzeczy do Użytkownika - w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy - wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie nieprawidłowego adresu dostawy przez Użytkownika.

 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz po jej doręczeniu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę, a następnie showroom.digital oraz spisać właściwy protokół w obecności pracownika Dostawcy potwierdzający nieprawidłowy stan przesyłki.


VII

POSTĘPOWANIE Z RZECZĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszystkie oferowane w Serwisie Rzeczy przeznaczone są do wykorzystywania w produkcji sesji zdjęciowych oraz materiałów filmowych. Użytkownik zobowiązuje się dokonać opisu rzeczy wykorzystanych na zdjęciach lub filmach w reprezentowanym przez siebie medium, wraz z nazwą marki. Użytkownik zobowiązuje się do użycia wypożyczonych rzeczy tylko do realizacji w medium, którego dotyczy zawarta umowa. Użytkownik zobowiązuje się, że nie użyje produktów do żadnej innej realizacji, niż wynikająca z umowy. Użytkownik ma świadomość, że wykorzystanie produktów do innych celów, jest złamaniem powyższej Umowy i może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

 2. Wszystkie oferowane w Serwisie Rzeczy znajdują się w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym oraz są wolne od jakichkolwiek wad.

 3. Od chwili odbioru Rzeczy do chwili zwrotu Rzeczy Użytkownik jest odpowiedzialny względem showroom.digital z tytułu utraty (w tym kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Rzeczy.

 4. Użytkownik nie może dokonywać samodzielnie, ani zlecać podmiotom trzecim jakichkolwiek ingerencji w Rzecz, w szczególności:
  1. prasowania rzeczy, z wyjątkiem użycia steamera wyłącznie w taki sposób, aby urządzenie nie dotykało tkaniny;

  2. dokonywania jakichkolwiek poprawek krawieckich Rzeczy, niezależnie od ich charakteru i zakresu;

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu Rzeczy czy też sposobu postępowania z Rzeczą Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z showroom.digital przed podjęciem jakichkolwiek czynności.

 6. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia Rzeczy osobom trzecim do używania.

 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punków 4, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (w tym kradzieży) Rzeczy.

 8. Użytkownik zobowiązuje się dbać o wypożyczoną Rzecz oraz utrzymywać ją w należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres trwania wypożyczenia.

 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie Rzeczy w stopniu wykraczającym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowego korzystania z Rzeczy zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem, jej uszkodzenie, zniszczenie, zdekompletowanie, zaginięcie, utratę (w tym kradzież), jak również dokonanie jakiekolwiek ingerencji w Rzecz zmieniającej jej pierwotny stan.

 10. W przypadku stwierdzenia przez showroom.digital, iż zwrócona Rzecz znajduje się w nieprawidłowym stanie w stosunku do stanu w jakim została oddana Użytkownikowi do używania, zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia showroom.digital zwróconej Rzeczy oraz prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz z ewentualną
dokumentacją fotograficzną.

 11. Wysokość ewentualnej szkody jest ustalana przez showroom.digital na podstawie oszacowania kosztów przywrócenia Rzeczy do prawidłowego stanu. W przypadku zaistnienia niemożliwości przywrócenia Rzeczy do stanu pierwotnego, utraty (w tym kradzieży) Rzeczy lub uszkodzeń, których naprawa wiąże się z nadmiernym w stosunku do wartości Rzeczy nakładem finansowym lub nakładem pracy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów nabycia nowej Rzeczy.

 12. Użytkownik zostanie powiadomiony o ustalonej przez showroom.digital wysokości szkody w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty odszkodowania podanej w zawiadomieniu w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości szkody.


VIII

ZWROT RZECZY

 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz w ostatnim dniu wypożyczenia poprzez przekazanie Rzeczy Dostawcy na podstawie wcześniejszego kontaktu telefonicznego ze strony Dostawcy, w celu określenia godziny odbioru. Przekazanie Rzeczy Dostawcy powinno odbyć się w określonym momencie od godziny 10.00 do godziny 16.00.

 2. Zwracaną Rzecz Użytkownik powinien zapakować w dedykowaną torbę papierową, która została dostarczona Użytkownikowi wraz z Rzeczą.


IX

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Niezależnie od postanowień działu XII niniejszego Regulaminu oraz z poszanowaniem dla tych postanowień, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy w terminie 24 godzin od momentu
dostarczenia Rzeczy.

 2. Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.

 3. Użytkownik odstępuje od umowy wypożyczenia Rzeczy składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres showroom.digital podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę wypożyczenia Rzeczy uważa się za niezawartą.

 6. Użytkownik, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez przekazanie Rzeczy Dostawcy na podstawie wcześniejszego kontaktu telefonicznego ze strony Dostawcy, w celu określenia godziny odbioru. Przekazanie Rzeczy Dostawcy powinno odbyć się w określonym momencie od godziny 10.00 do godziny 16.00.

 7. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 6 powyżej, powoduje , że oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy traktuje się jako niebyłe, zaś umowa wypożyczenia trwa nadal zgodnie z warunkami Zamówienia.

 8. Koszty bezpośrednie zwrotu Rzeczy ponosi showroom.digital.X

ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU

 1. showroom.digital świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
  1. Formularz Kontaktowy

  2. Newsletter

  3. Konto Użytkownika

 2. showroom.digital świadczy powyższe usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie zasad świadczenia wskazanych wyżej usług będą dokonywane w sposób właściwy dla procedury zmiany niniejszego Regulaminu opisanej w Dziale XVIII Regulaminu.

 4. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysyłanie za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej Serwisu zapytań do showroom.digital. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do showroom.digital.

 5. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach w ofercie showroom.digital, eventach organizowanych przez showroom.digital oraz innych informacji o produktach i usługach oferowanych przez showroom.digital w ramach Serwisu.

 6. Usługa Konto Użytkownika polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnie przypisanego w ramach Serwisu panelu, w którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji oraz informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach.

 7. Szczegóły dotyczące świadczenia przez showroom.digital usługi Konta Użytkownika znajdują się w Dziale IV niniejszego Regulaminu.

 8. showroom.digital przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do wskazanych w niniejszym punkcie nieodpłatnie świadczonych usług w przypadku stwierdzenia, iż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Serwisu, stwierdzenia iż Użytkownik podejmuje nieuprawnione działania, w tym zagrażające prawidłowości i bezpieczeństwu działania Serwisu, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrym obyczajami. showroom.digital powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do świadczonych nieodpłatnie usług elektronicznych, jego powodach oraz przewidywanym czasie blokowania dostępu.


XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.

 3. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i może zostać utrwalona przez
Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej Serwisu.

 6. showroom.digital może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. showroom.digital poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji mailowej Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu informacji o planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie showroom.digital.

 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na Zamówienia złożone do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych Zamówień stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/09/2020 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.